CC11: SPA THẢO TRẦN

Đơn vị thiết kế: Công Ty CP Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Địa điểm: Đồng Nai