1.KHÁI QUÁT HỖ TRỢ

Pháp lý dự án có thể được hiểu là những hồ sơ, giấy tờ mà một dự án cần phải có.Những loại hồ sơ giấy tờ này cần tuân thủ đúng quy định luật Việt Nam và được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chẳng hạn như những hồ sơ pháp lý xây dựng: Giấy phép xây dựng của nhà thầu thi công, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của cấp có thẩm quyền, quyền sở hữu đất của chủ đầu tư dự án xây dựng,... Các thủ tục pháp lý này sẽ luôn gắn liền với dự án trong suốt quá trình thực hiện đến khi hoàn thành dự án.

 
 
2.CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

Pháp lý dự án có thể được hiểu là những hồ sơ, giấy tờ mà một dự án cần phải có.Những loại hồ sơ giấy tờ này cần tuân thủ đúng quy định luật Việt Nam và được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chẳng hạn như những hồ sơ pháp lý xây dựng: Giấy phép xây dựng của nhà thầu thi công, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của cấp có thẩm quyền, quyền sở hữu đất của chủ đầu tư dự án xây dựng,... Các thủ tục pháp lý này sẽ luôn gắn liền với dự án trong suốt quá trình thực hiện đến khi hoàn thành dự án.