CC13: CAO ỐC VĂN PHÒNG

Đơn vị thiết kế: Công Ty CP Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai